مزایای نصب دوربین مداربسته در مدارس

مراقبت از ماشين هاي کارمندان و معلمان
- نظارت و جلوگيري از رفت و آمد به مکان هاي ممنوعه
- جلوگيري از پرسه زني
- نظارت بر حضور به موقع دانش آموزان
- مراقبت از اموال و دارايي هاي عمومي
- نظارت و ضبط تصاوير مکان هاش شلوغ
- و بسياري ديگر از موارد که همه با هم منجر به ايجاد فضايي مناسب براي تحصيل و آموزش مي گردد
اما مواردي که ممکن است مانع از اجراي سيستم نظارت تصويري در مدارس شود به شرح ذيل مي باشد
هزينه اوليه خريد نصب دوربين مدار بسته و پشتيباني يک سيستم نظارت تصوير مطلوب مي تواند براي بعضي از مدارس زياد باشد اما بهتر است قبل از تصميم گيري تحقيقات بيشتري در اين زمينه انجام گيرد ،در چند سال اخير هزينه هاي اجراي اين سيستم به شدت کاهش يافته است و ميتواند با محاسبات دقيق تر با قيمت مطلوبي اين سيستم را اجرا نمود. موضوع ديگري که بايد قبل از اجرا در نظر گرفت محدوديت هاي قانوني است ،بايد در نظر داشت دوربين ها در محدوده شخصي دانش آموزان نصب نشود ، براي آگاهي از اين محدوديت ها مي توان پيش ازاجرا پروژه قوانين وضع شده در اين زمينه را بررسي نمود .