زهکشی خیابانها و اتوبانها

مناسب مهمترين عنصر در عملکرد پياده روها ميباشد و سيستم هاي زهکشي ميتوانند بسيار پرهزينه باشند. زهکشي شامل مديريت مسيلهاي اب موجود، خارج کردن اب از سطح پياده روها و کنترل کردن ابهاي زير زميني در ساختار پياده رو ميباشد. در طراحي سيستم مهندسين ابتدا design system را انتخاب ميکنند که شامل پر شدت ترين سيلابي ميباشد که در يک مدت زمان معين ( براي مثال براي يک خيابان اصلي براي مدت صد سال و يا در کمترين حالت پنج سال براي يک خيابان کوچک که حمل کننده ترافيک محلي ميباشد). يک سيستم زهکشي بايد قادر باشد که فاضلابهاي سطحي ايجاد شده توسط اين design storm را حمل کند بدون اينکه به خيابانهاي اطراف يا زمينهاي مجاور سيلابي جاري شود. ايمني اين نياز را حاصل ميکند که اب اضافي بر روي سطح پياده روها به سرعت از سطح پياده روها خارج شود. در نواحي شهري اب به داخل جوي هاي کم عمق جاري ميشود و بنابراين به داخل زهکشي هاي زيرزميني وارد ميشوند. در نواحي روستايي، فاضلابهاي سطحي به سوي گودالهاي زهکشي طولي جريان پيدا ميکنند. زهکشي هاي زير زميني ميتوانند جهت پايين اوردن سطح ابهاي زير زميني نيز به کار رود از طريق جلوگيري کردن از ورود اب و خارج کردن ابي که وارد ساختار پياده رو ميشوند.
تامين مالي
طرح کلي براي يک خيابان با در نظر گرفتن هزينه ها، مسائل اقتصادي و تاثيرات زيست محيطي همراه است که اجراي اين مرحله ممکن است کمي طولاني شود. خيابانهاي محلي و جاده هاي جمع کننده معمولا از طريق دولتهاي محلي اداره ميشوند و از طريق مالياتهاي محلي تامين مالي ميشوند. بزرگراهها و جاده هاي شرياني نياز به منبع مالي قويتري دارند تا بتوانند عملکرد بادوام و مفيد اين جاده ها را تضمين کنند. از 1920 تاکنون تامين مالي جاده ها بطور گسترده اي به کاربران جاده انتقال يافته است. مالياتهاي مختلفي از جمله سوخت و بنزين وسيله نقليه، استفاده از جاده، خريداري و مالکيت خودرو ، گواهينامه رانندگي و.... در رابطه با جاده ها و خيابانها به کار ميرود. مالياتهاي روي سوخت معمولا ساده ترين راه درامد براي اين امر هستند اما اين مالياتها تنها جهت مصرف در جاده ها درنظر گرفته نميشوند.
پس از اينکه جاده مورد تاييد واقع شد و منبع تامين هزينه مالي ان مشخص شد انگاه بررسي ها در مورد موقعيت سه بعدي جاده و خيابان روي زمين تعريف ميشود. فرايند نصب سيستم زهکشي زير زميني ميتواند اکنون شروع شود. در صورت امکان اجازه ميدهند که يک بار ترافيکي بر روي زميني که کار نصب سيستم ان تمام شده است امتحان شود تا نقاط ضعف کار مشخص شود. در کشورهايي که نيروي کارگر گران است و کارگرها مهارت کافي ندارند استفاده از روشهاي سنتي ساخت جاده هم هنوز امري عادي است (لوله و اتصالات پلي اتيلن)