با زبان آلمانی آشنا شویم

مقدمه
زبان آلماني يکي از شاخه هاي زباني ژرمن غربي است که به صورت زبان اصلي آلمان، اتريش، لوکزامبورگ،سوئيس،ليختن اشتاين ، بلژيک و ايتاليا صحبت مي شود.
آلماني در دو ايالت داکوتاي شمالي و داکوتاي جنوبي پس از انگليسي دومين زبان در خانه‌ مي باشد.
در جهان 90 ميليون نفر با زبان اصلي بومي آلماني و 30 ميليون نفر هم جزء کساني هستند که به ديگر لهجه هاي آلماني صحبت مي کنند. مي توان گفت 80 ميليون نفر از مردم دنيا آلماني را به عنوان زبان دوم خود انتخاب نموده اند و بسياري ديگر در کشورهاي خارجي در حال آموزش زبان آلماني مي باشند.
تنوع زبان آلماني در نگارش

• آلماني عالي
آلماني والا به عنوان زبان ادبي استاندارد در قرن شانزدهم ميلادي ظهور کرد. ترجمه کتاب مقدس از مارتين لوتر که در سال 1534 کامل شد؛ به آغاز اين فرايند اشاره دارد. زباني که او استفاده نمود و بعضا بر پايه زبان آلماني بود که صحبت مي شد، الگويي براي نگارش زبان آلماني گرديد.
• آلماني-سوييسي
نوعي از زبان آلماني که حدود 4 ميليون نفر در سوئيس صحبت مي کنند و گهگاه در نگارش رمان ها، روزنامه ها ، نامه هاي شخصي و دفتر يادداشت ها ظاهر مي شود.
• آلماني- پنسيلوانيا
گونه ديگري از زبان آلماني که زبان اصلي حدود 250هزار نفر در پنسيلوانيا، اوهايو و اينديانا در ايالات متحده و اونتاريو در کانادا مي باشد. انواع محلي زبان آلماني بعضا در نوشتن مقالات قومي و کتاب هاي طنز مانند استريکس استفاده مي شود.