جنسیت در زبان آلمانی

زبان آلماني بر خلاف انگليسي جنسيت در اسم‌ها را حفظ کرده است. در زبان آلماني جنسيت اسم بر سه نوع است :
مذکر – مؤنث - خنثي
براي آموزش اين که کلمه اي مذکر ، مونث و يا خنثي خواهد بود يا نه ، هيچ روش خاصي نمي توان يافتن و براي فراگيري بايد آنها را حفظ کرد و به عبارت ديگر با تمرين مي توان مذکر ، مونث و يا خنثي بودن اسمي را ياد گرفت.
حروف تعريف پيش از اسم مي آيد و جنسيت آن را از نظر دستور زبان تعيين مي کنند.پس روش مناسب براي يادگيري اسم از لحاظ مذکر ، مونث و خنثي بودن آن اين است که حرف تعريف هر اسم را به همراه خود آن اسم فراگرفته شود.
لذا براي اسم هاي زير هميشه از حرف تعريف معين مربوط به آن اسم استفاده مي شود:
Der مذکر
Die مونث
Dasخنثي

براي مثال :
der Mann the man
Der Mann liest. The man is reading.

die Frau the woman
Die Frau isst. The woman is eating.

der Junge the boy
Der Junge trinkt. The boy is drinking.

das Mädchen the girl
Das Mädchen schreibt. The girl is writing.