ضمیر شخصی در زبان آلمانی

ضماير شخصي در زبان فارسي عبارتند از : من ، تو ، او ...
در زبان آلماني نيز براي برخي از اشخاص (مثل زبان فارسي) ضمايري به عنوان احترام استفاده مي شود(مثلا در فارسي براي احترام به شخصي به جاي استفاده از واژه تو ، از واژه شما استفاده مي شود.) که اين نشان دهنده غني بودن زبان و نشانه تاکيد اين زبان به احترام به اشخاص است (در زبان فرانسه نيز اينگونه است ولي زبان انگليسي اين چنين نمي باشد)
در جدول زير ضماير شخصي آلماني ديده مي شود :
ich من
du تو -- مخاطب مفرد در حالت صميمانه
wir ما
Sie شما -- مخاطب مفرد در حالت محترمانه
ihr شما -- مخاطب جمع در حالت صميمانه
er او (مذکر)
Sie شما--مخاطب جمع در حالت محترمانه
es او (خنثي)
sie آنها -- براي تمامي کلمات مذکر ، مونث ، خنثي
sie او (مونث)

تعجب آور است که کلمه Sie چندين بار در اين جدول آمده است براي تشخيص sie از فعلي که در جمله مي آيد مي توان فهميد.
از راه ديگري هم مي توان فهميد؛ هرجا کلمه Sie با حرف بزرگ آمد منظور Sie است که جهت احترام استفاده مي شود و اين کلمه فقط معني شما مي دهد.