اصول کلی انبار‌داری، نگهداری، حمل و نقل اجناس پلی اتیلن

با توجه به اينکه اجناس پلي اتيلن هم از نظر مواد اوليه و هم از نظر نحوة توليد،‌ با اجناس فلزي کاملاً متمايز مي‌باشند و رعايت نکات ويژه‌اي را به خود اختصاص ميدهند. لذا در موارد حساس «انبارداري،‌ نگهداري، حمل و نقل» لازم است دستورالعملهاي مربوطه کاملاً مورد توجه قرار گرفته و دقيقاً مراعات گردند قابل عنايت آنکه تاهل و اغماض در اين مهم يقيناً تأثيرات مخرب و نامطلوبي در کيفيت نهايي و کاربردي اقلام پلي اتيلني داشته و بالطبع عدم رعايت موارد مربوطه حتي منجر به غير قابل استفاده بوده اجناس مي شود و همواره بايستي به اين مسئله توجه شود که بکارگيري اين اجناس مشروط به اجراي دقيق تمامي دستورالعملهاي «انبارداري. نگهداري، حمل و نقل» خواهد بود.
انبارداري اجناس پلي اتيلن
شرايط انبارداري اجناس پلي اتيلني تابع نکات ويژه‌اي است که اهم آنها بشرح ذيل است:
?- اجناس پلي اتيلن بايستي در انبارهاي سرپوشيده و محصور نگهداري شوند بطوريکه در معرض تابش مستقيم نور خورشيد قرار نگيرند.
?- لوله‌هاي پلي اتيلني بايد روي سطوح صاف و عاري از هر گونه اجزاء تيز، سنگ و يا برآمدگيهايي که باعث تغيير شکل و يا صدمه به آنها شوند،‌ انبار شوند. لوله‌هاي پلي اتيلني بايد بگونه‌اي انبار شوند که در معرض صدمات ناشي از فشرده شدن،‌ له شدن، شکاف برداشتن و سوراخ شدن قرار نگيرند.
?- دقت داشته باشيد که از تماس هر گونه فرآورده شيميايي تأثير گذار بر مواد پلي اتيلن مانند هيدورکربن‌ها و غيره بايد پرهيز شود.
?- بطور کلي بسياري از توليد کنندگان قبل از حمل لوله‌هاي پلي اتيلني آنها را در فضاي باز کارخانه انبار مي‌کنند. زمان در معرض قرار گرفتن لوله‌ها در برابر نور و حرارت را ميتوان با استفاده از تاريخ توليد لوله و ترتيب زمان توليد شدن آنها کنترل و به حداقل ميزان رسانيد. بدين صورت که لوله‌هايي را که از لحاظ زماني جلوتر توليد شده‌اند زودتر نصب نمائيم.
لوله هاي پلي اتيلني که بيش از مدت زمان توصيه شده در فضاي باز انبار شده باشند فقط در صورتي ميتوانند مورد استفاده قرار بگيرند که حتماً قبل از نصب مطابق با مشخصات فني ارائه شده آزمايش شده باشند. توصيه مي‌شود که همان اصل اولويت زماني در استفاده از لوله‌ها، در مورد اتصالات نيز رعايت شود.
?- انباشته کردن لوله‌ها
?-?- انباشته کردن لوله‌هاي شاخه‌اي:
- پايه‌هاي که زير لوله هاي پلي اتيلني گذاشته مي‌شوند بايستي «چوبي» يا از «هر جنس ديگري منتها با پوش نمدي» باشند.
- پايه‌ها بايد هر يک حداقل به عرض ?? سانتيمتر و به فاصلة مساوي و حداکثر يک متر از يکديگر قرار داده شوند.
- دو سطر لولة شاخه‌اي بيرون آمده از آخرين پايه‌ها نبايستي بيشتر از ?? سانتيمتر شود.
- اندازه دقيق ارتفاع انباشتن لوله‌هاي مستقيم پلي اتيلني بستگي به عوامل زيادي دارد.
- اندازه دقيق ارتفاع انباشتن لوله‌هاي مستقيم پلي اتيلني بستگي به عوامل زيادي دارد.
از جمله: مادة‌اوليه، سايز لوله، ضخامت لوله و درجه حرارت محيط خارجي که لوله در آنجا نگهداري مي‌شود. هيچگاه نبايد فشار ناشي از وزن لوله‌ها باعث تغيير شکل آنها بشود . بايستي حتماً توصيه‌هاي انباشته کردن لوله‌ها که از طرف شرکت سازنده ارائه مي‌شود اجراء‌گردد.
- در صورتيکه هيچگونه توصية مشخصي از طرف شرکتهاي سازنده نسبت به حداکثر ارتفاع رويهم چيني لوله وجود نداشت، حداکثر ارتفاع مزبور يک متر است.
- در شرايطي که بمنظور استفاده حداکثر از فضا. لوله‌هاي پلي اتيلن در داخل چهارچوبهاي محافظ (طبق شل ذيل) نگهداري شوند لازم است در طبقه که لوله‌هاي PE مستقيماً رويهم قرار مي‌گيرند ارتفاع يک متر رعايت شود.
-
لازم است در پوشش لوله هاي پلي اتيلن تا زمان مصرف در محل خود باقي بماند.

?-?- انباشته کردن لوله‌هاي حلقه‌اي و استوانه‌اي:
لوله‌هاي پلي اتيلني ميتوانند هم بصورت کلاف، حلقه اي و يا استوانه‌اي بسته‌بندي شوند.
- بطور کلي لوله‌هاي حلقه‌اي (کلافي) بايستي از طرف مسطح آن روي تخته‌هاي چوبي با سطح صاف و عاري از اشياء نوک تيز نگهداري شوند.
- اندازة دقيق ارتفاع انباشتن لوله‌هاي حلقوي پلي اتيلني بستگي به عوامل زيادي دارد.
از جمله: مادة اوليه، سايز لوله، ضخامت لوله و درجه حرارت محيط خارجي که لوله در آنجا نگهداري مي‌شود. هيچگاه نبايد فشار ناشي از وزن لوله‌ها باعث تغيير شکل آنها بشود. بايستي حتماً توصيه‌ي انباشته کردن لوله‌ها از طرف شرکت سازنده ارائه ميشود، اجراء گردد. در صورتيکه هيچگونه توصية مشخص از طرف شرکهاي شانزده نسبت به حداکثر ارتفاع رويهم چنين لوله وجود نداشته ، حداکثر ارتفاع مزبور يک متر است.
- بايد دقت شود که از روي هم چيني کلافها بصورت نامنظم. اجتناب شود و از تمرکز فشار و تماسهاي موضعي در حين چيدن کلافها پرهيز شود.
- بايد در وسط لوله ها توسط در پوشهاي مربوطه ، قبل از مصرف و حتي ، پس از مصرف بخشي از لوله همواره پوشيده باشد.
- در صورتيکه قرار است لوله‌ها و اتصالات در فضاي بازنگهداري شود بايد در مورد حداکثر زمان مجاز انبار کردن و ماگزيمم حد مجاز دماي محيط، با سازنده يا منابع معتبر و رسمي مشاوره نمود. پوشاندن لوله‌هاي پلي اتيلن جهت محافظت نمودن آنها در برابر اشعه ماوراء بنفش نور خورشيد ممکن است در بعضي مواقع موجب ازدياد دما شده که نهايتاً باعث صدمه به عمليات اجرائي لوله مي‌شود. بنابراين در صورت استفاده از پوشش بمنظور محافظت اقلام PE در مقابل نور خورشيد بايستي بگونه‌اي عمل کنيم که ازدياد دما مشکل جديدي ايجاد نکند. در صورت انبار کردن لوله در فضاي باز بايد جمع مدت زمان مجاز انبارداري با توجه به تاريخ توليد لوله که از طرف توليد کننده درج شده است تعيين شود. با استفاده از اين تاريخ،‌ توليد کننده مدت زمان مجاز دريافت نور يا حرارت در طي انبار کردن را مشخص نموده است.
توصيه شده است که لوله و اتصالات پلي اتيلني نبايد بيش از سال در فضاي باز انبار شود.
- حداقل قطر در لوله هاي کلاف حلقوي و استوانه‌اي در سايزهاي مختلف (??) بربر قطر لوله (?? D) مي‌باشد.
?- نگهداري اتصالات و شيرآلات
- اتصالات پلي اتيليني ميبايستي تا زمان استفاده در کارتن مربوطه و کيسه‌هاي پلاستيکي اوليه، در انبار نگهداري شود.
- درپوش شيرهاي پلي اتيلن تا زمان مصرف بايستي در جاي خود باقي بماند.
- اتصالات پلي اتيلين در کارتن‌هاي مربوطه ترجيحاً در قفسه‌ها چيده و نگهداري شود.
در صورت چيده شدن روي زمين بايستي ارتفاعه جعبه‌ها تا حدي باشند که به هيچ وجه به اتصالات زيرين آسيبي وارد نشود.