استفاده از دوربین های مداربسته دام در حفاظت از شغل شما

بنابراين شما علاقمند به خريد يک دوربين مداربسته هم براي امنيت خانه و يا براي استفاده تجاري هستيد, اما شما نمي دانيد که چه دوربيني را انتخاب کنيد؟!
اجازه دهيد که من دوربين هاي مدار بسته دام را براي اين کاربرد پيشنهاد کنم.در اين مقاله , من به جزئيات بيشتري از مزاياي استفاده از دوربين هاي مداربسته دام مي پردازم.

DS-2CD7254FWD-E(I)Z(H)
دوربين مداربسته (DS-2CD7254FWD-E(I)Z(H

يک دوربين مدرابسته دام , دوربين مداربسته اي است که بارها وبارها با يک دام (گنبد) شيشه اي تيره رنگ مجهز شده است.
در هر اصول کسب و کاري, سود آشکار که ناخوشايندم نيست , از سوي مصرف کنندگان بسيار زياد است.
ساختار گنبدي دوربينهاي دام باعث مي شود که کمتر در محيط افشا شود وعلاوه بر اين چنين ساختاري نا امني بيشتري به فرد جهت آسيب رساندن به دوربين هنگام سرقت مي دهد.در ضمن مجرمان از هرچيزي که باعث ايجاد ناامني در آنها شود بيزارند.
بر اين اساس آنها پيشاپيش انسبت به انجام هرگونه کوشش و کشمکشي بي ميل خواهند بود.
از جمله دلايلي که باعث مي شود که من به شخصه دوربين هاي مداربسته دام را پيشنهاد کنم:
طراحي مدرک خرابکاري (ضد خرابکار)
به موجب طراحي گنبدي دوربين مداربسته دام,اين دوربينها بيشتر ضد خرابکاري هستند.اول آنکه براي خرابکار (مجرم) غير فعال کردن دوربين مداربسته در اين حالت مشکل خواهد بود.
دوم اينکه , قبل از غير فعال کردن دوربين , او را مجبور به مقابله با دوربين دام مي کند.بنابراين اين خود يک مشکل دو چندان است.
بطوري که در هر جرمي,زمان از ماهيت اصلي آن است, مجرم ممکن است که دوبرابر, قيل از اقدام به خرابکاري دوربين فکر کند
مخفي بودن دوربين
دوربين دام را مي توان با يک گنبد رنگي که معمولا رنگ تيره است, مجهز کرد. که به عنوان دوربين مخفي داخل خيلي خوب است.
اين طراحي دوربين مداربسته دام,آن را بيشتر به طراخي مخفي شبيه مي کند (نصب دوربين مدار بسته).