WDR در دوربین مدار بسته

WDR يک تکنولوژي جديد است که در واقع براي حل مشکلات ناشي از استفاده BLC بوجود آمد در اين نوع فناوري مربوط به يک فرم در تصاوير، يکي با سرعت شاتر بالا و ديگري با سرعت شاتر پايين دريافت مي شود، زمانيکه به اتفاق ترکيب مي گردند در فريم نهائي تمام بخش هاي تصوير شفاف ديده مي شود، حتي اگر يک بخش تصوير پر نور و بخش ديگر کم نور باشد، سه تصوير زير تفاوت اين روش ها را نشان ميدهد، دوربين مدار بسته مجهز به WDR و دوربين مدار بسته مجهز به BLC و دوربين مدار بسته در حالت معمولي نشان داده شده است
حال با توجه به توضيحي که براي WDR داده شد، WDR را به يک ويژگي در دوربين هاي مدار بسته تبديل مي کند، ويژگي که امکان ميدهد در تصاويري که پديده ضدنور وجود دارد بخش هاي پر نور و کم نور به وضوح ديده مي شود.
که دوربين ها را براي برخي از منظورها و اهدافي که براي نصب دوربين مدار بسته متصور است بسيار مفيد و ضروري مي کند لذا در صورتيکه دوربين مدار بسته مقابل درب ورودي نصب شود وجود اين ويژگي در دريافت تصاوير در اوضاع نامساعد نوري را بسيار قوت خواهد بخشيد.
دوربين هاي مداربسته اي که تصاوير آنرا مشاهده مي کنيد با استفاده از فناوري پيش رفته WDR ساخته شده و قادر است رنگ هاي واقعي را بدست آورد، و در برابر کنتراست هاي بالا و تغييرات سريع نور، واکنش مناسبي را از خود نشان مي دهد و با برنامه ريزي آن از طريق منوي موجود کاربر را قادر مي سازد هر وضيعتي را ممکن سازد (نصب دوربين مدار بسته).

نوشته شده توسط مهندس دشتي