سنسور CCD چیست؟

CCD مخفف واژه Charge Copled Device بوده و نوعي سنسور مي باشد که بسياري از دوربين هاي مدار بسته اي که الان توليد مي شود داراي اين سنسور است اين سنسور که مجهز به چيپ حساس به نور مي باشد و منطقه تحت پوشش به تعداد زيادي پيکسل تقسيم مي کند و تصاوير از طريق لنز به سطوح چيپ ها رسيده و به تناسب شدت نور ورودي به هر پيکسل يک ميزان مشخص بار الکتريکي ايجاد مي کند در نتيجه تصوير نوري به يک تصوير الکتريکي تبديل مي شود يعني يک مبدل نوري-الکتريکي است سنسور CCD در دوربين هاي مدار بسته رنگي و سياه و سفيد کاربرد دارد که CCD را مي توان بعنوان يک شيفت رجيستر نيز ناميد که وقتي با يک فوتوديود ترکيب مي شود بهترين تصوير را ارائه مي دهد

هدف از ساخت CCD برد در دوربين هاي عکاسي براي جايگزين کردن فيلم بوده و بعنوان حافظه تصوير مطرح بود که با کشف ظرفيت هاي جديد بدل به يک سنسور قدرتمند و حياتي در دوربين هايمدار بسته CCTV و غيره شد هر جز از CCD که وظيفه تبديل يک از تصوير به سيگنال الکتريکي را دارد پيکسل يا فوتوسايت نام دارد و به هر ميزان تعداد اين پيکسل ها در واحد سطح بيشتر باشد بخش هايجزئي تري از تصوير قابل مشاهده مي باشد در نتيجه وضوح و کيفيت تصوير با بالاتر رفتن پيکسل ها افزايش مي يابد در اينجا مي خواهيم ببينيم پيکسل در دوربين مدار بسته از چي شکل مي گيرد هر پيکسل از ديود و خازن شکل مي گيرد بطوريکه نور فقط قادر است به ديود بتابد و خازن از تابش نور پوشيده مي شود ديود ها وظيفه تبديل نور به الکترون را نيز بر عهده دارند الکترون هاي توليد شده در خازن ذخيره مي شوند و هر ميزان نور تابيده شده شديد تر باشد ميزان الکترون هاي توليد شده بيشتر مي شود و خازن ها به مقدار بيشتري شارژ شده و ذخيره سازي مي کنند وقتي نور به فتوديود مي تابد فوتون بايد در برخورد به انتها باعث تهيج الکترون هاي آن گردد بصورتي که اگر انرژي آن به ميژان معيني باشد مي تواند الکترون را از اتمها جدا کند (فروش دوربين مدار بسته).

حال با استفاده از يک شيفت رجيستر سريال ولتاژ پايين ترين سطر بصورت سريال خوانده مي شود و سپس پيکسل هاي سطر بالاتر ولتاژ خود را به پيکسل هاي همجوار سطر پايين تر مي دهند و به اين ترتيب تمام سطرهاي يک رديف جابجا مي شوند اين روال براي تمام پيکسل هاي فريم ادامه پيدا مي کند و ولتاژ خوانده شده توسط يک مبدل از آنالوگ به ديجيتال تبديل مي گردد تا در مدارات بعدي استفاده شود

اولين سنسور CCD براي پردازش تصوير از سال 1971 ميلا با ايعاد 100*100 پيکسل توليد گرديد در حاليکه داراي بازدهي پائيني بوده و نتايج آن خوب نبود ولي اين CCD باعث شد تلاش بيشتري براي آن بشود که با بالا رفتن تکنولوژي ابعاد پيکسل ها از اول تاکنون کوچکتر گرديده است بطوريکه از 12um در سال 1987 به 2.6um در سال 2001 رسيده و اينک CCD هاي پنج مگاپيکسلي در ابعاد بسيار کوچک وجود دارند CCD هاي بکار رفته در دوربين هاي مدار بسته CCTV ها از يک اينچ به 1.2 اينچ و سپس به 1.3 اينچ و در آخر به 1.4 اينچ رسيده است و اي در صورتي است که کوچک تر شدن ابعاد در CCD ها به دريافت کاهش نور در آنها انجاميده است