آزمونهاي اوليه شناسايي كيفي پلاستيك ها

آزمايش هاي مقدماتي كه دراين مقاله معرفي ميشوند درعين سادگي ، ارزاني و امكان انجام سريع ،اطلاعات كليدي ومهمي رااز ماهيت پليمر مجهول آشكارميسازند،نتايج كيفي به دست آمده ازدو بعدكمك به شناسايي كيفي نمونه مجهول و كنترل كيفيت (تاييد يا رد نمونه تحت آزمون ازنظر ماهيت پليمري) نتايج بسيارارزشمندي رادراختيار محقق قرار ميدهند ودرراه كوتاه شدن مسير آزمون شناسايي كيفي،كاهش هزينه و زمان آناليز، نتايج پرارزشي رابراي محقق به ارمغان مي آورد.
شايان ذكراست روش آزمون هاي اوليه شناسايي كيفي دربسياري ازموارد ميتواند تعيين كننده گروه و جنس پليمر باشد ولي درتعيين نوع و گونه ي پليمرها باآزمون هاي معرفي شده دراين مبحث ميتوان تشخيص داد پلاستيك مجهول به خانواده pvc تعلق دارد و يا در گروه نايلن ها جاي دارد ولي ازاين روش هرگز نميتوان تشخيص داد كه آيا pvc شناسايي شده ازنوع E است يا نوع S.
آزمون هاي تجزيه حرارتي
دربررسي هاي مقدماتي و غير كمي،ازدو روش الف: تجزيه حرارتي(پيروليز)و ب:سوزاندن زياد استفاده ميشود.
نتايج هردو روش مكمل هم بوده وبراي دستيابي به اطلاعات مورد نياز به كارميرود.نكته قابل تذكراين است كه ،كاربر اين دوروش ،بايدقوه تشخيص،حس بويايي قوي،تجربه لازم وصبر و دقت كافي درپردازش اطلاعات فراوان به دست آمده ازاين روش ها راداشته باشد.
سوزاندن = آزمون شعله
مقدار بسيار كمي(حدود 0.2-0.1 گرم ) نمونه را به وسيله اسپاتول فلزي روي لبه خارجي شعله بگيريد.اگر نمونه بلافاصله شعله ور نشد،به مدت چندثانيه درشعله قرار دهيد و سپس آنرا از شعله دور كنيد.سهولت در شعله وري ،بو،خوداطفايي،تغييررنگ،ذوب وتجزيه نمونه ،سوختن نمونه،رنگ شعله بايد مورد توجه قرار گيرد.پس از آن نمونه بايد به منظور تعيين خاكستر نيز سوزانده شود.
يادآوري-از آنجا كه بسياري از بخارات ويا مواد حاصل از سوزاندن ممكن است مضر باشند و سبب از بين رفتن حس بويايي گردند ،عمل بو كردن بايد بسيار كوتاه و سطحي صورت گيرد.

تعيين PH گازهاي حاصل ازتخريب حرارتي پليمر( پيروليز = تجزيه حرارتي )


مقدار يك تا پنج گرم (متناسب با چگالي پليمر) از نمونه را در لوله آزمايش قرار داده و قطعه اي از كاغذ PH رادر لوله آزمايش آويزان كرده و سپس در آنرا با پنبه ببنديد و لوله آزمايش را روي شعله ملايم بگيريد.اثر بخارات حاصل از سوختن بر روي كاغذ PH،اسيديته نمونه را مشخص ميكند و مطابق جداول مربوطه ميتوان پليمر راتا حدودي شناسايي كرد (لوله و اتصالات پلي اتيلن)
نظير دما،خروج گازهاي حاصل از حرارت و سوختن پليمر كه به سيستم گاز كروموتوگرافي و اسپكتروسكوپي جرمي متصل باشد همواره ترجيح داده ميشود.
از آنجا كه موادحاصل از پيرو ليز به دما وسرعت گرمايش وابسته است،
كنترل ويژه اي برروي شرايط پيروليز حاكم باشد.براي مثال در گرمايش با سرعت كم براي پليمرهايي با سرعت كم ،براي پليمرهايي با درصد كربن بالا پس از پيروليز مقدار زيادي باقيمانده ناشي از تركيب مجدد مواد حاصل ميشود.

همچنين ميتوان آزمون فوق را در محيط نيتروژن انجام داد.بنابراين نوع اتمسفر مورد استفاده بايد در گزارش آزمون پيروليز قيد شود.