گام به گام با آموزش زبان آلمانی

يادگيري زبان به روش TPRS

کلمه TPRS حروف اختصاري بدست آمده از " مهارت تدريس توسط خواندن و روايت کردن " است و روش بسيار موثري براي يادگيري يک زبان خارجي مي باشد. چنانچه دانشجو تمايل به يادگيري زبان دوم دارد حتما به اين مطلب آگاه است که آموزش مي تواند بسيار کسل کننده باشد و گرامر نيز هميشه بخشي است که بيشتر خسته کننده مي باشد. يادگيري گرامر زبان آلماني به کمي مهارت نياز دارد زيرا اين زبان آسان ترين زبان جهت يادگيري نيست.

سرعت در آموزش

وقتي چيزي خيلي سريع يادگرفته مي شود بسيار لذت بخش است. به همين منظور از روش TPRS مي توان براي يادگيري زبان آلماني استفاده نمود. نام پيشنهادي هر چيزي هميشه يک داستان پشت سر خود دارد. يک داستان سرگرم کننده و سپس سوالاتي درباره آن. تصور اغلب بر اين است که پاسخ دادن به سوالات بديهيست.اما مي توان فقط يک دقيقه به آن فکر کرد. ممکن است همگان بدانند وقتي به چيزي بارها و بارها گوش داده مي شود به خاطر سپاري آن خيلي آسانتر خواهد بود. حال اگر يک ماجراي جذاب و سرگرم کننده شنيده شود احتمالا مي توان آن را حتي چند بار تکرار کرد (تکرار خيلي مهم است). با تکرار آنچه آموخته مي شود عميقتر در خاطر مي ماند. مي بايست لغات جديد بسياري يادگرفته شود چراکه اغلب تنها ترجمه انگليسي آنها به خوبي انجام مي پذيرد.اما نه همه لغات.
تلفظ صحيح کلمات به زبان آلماني نيز بسيار حائز اهميت است. بهتر است جهت آموزش خوب به فايلهاي صوتي گوش فرا داده شود.
حال پس از شنيدن داستان، اين توانايي به دست مي آيد که لغات جديد با تلفظ صحيح آن ها ياد گرفته شود. اما هنوز نمي توان سليس به زبان الماني صحبت کرد.
براي همين بهترين حربه بازي پرسيدن سوال و جوابهاست. سوالاتي درباره ماجراي شنيده شده اما به يک روش ويزه. بايد خوب به سوالات توجه شود تا لغات ضروري آلماني جهت پاسخ يادگرفته شود.
نکته مهم اين است که هنگام فکر کردن به لغات، به طور فعالي دانشجو درگير آموزش مي شود. چنانچه به تکرار مرتب لغات پرداخته شود انگونه که در ديگر آموزهاي زبان مشاهده مي شود؛ مغز در حالت منفعل قرار گرفته و کلمات به سرعت از خاطر مي رود.

با استفاده از نکات اوليه آموزش گرامر مي توان فرايند يادگيري را سرعت بخشيد.